Әлеуметтік желілер

20 белгілі тұлғаның үш тілде 20 мотивациялық тіркесі

Аудармалар

20 белгілі тұлғаның үш тілде 20 мотивациялық тіркесі

1. «Success is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration». (Thomas Edison)

Жетістік — бір пайыз шабыт пен тоқсан тоғыз пайыз еңбек.

Успех — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота.

2. «Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm». (Winston Churchill)

Жетістік деген — бір сәтсіздіктен соң мойымай, келесісіне жылжу.

Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма.

3. «It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change». (Charles Darwin)

Ең ақылдысы да, ең күштісі де емес, өзгерістерге бәрінен жақсы икемделе алатын жан аман қалады.

Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.

4. Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs». (Farrah Gray)

Арманыңды жүзеге асыр, болмаса өзге біреу өз арманын орындау үшін сені пайдаланады.

Воплощайте собственные мечты, или кто-то другой наймёт вас, чтобы воплощать свои.

5. «There are no shortcuts to any place worth going». (Helen Keller)

Биік мақсатқа қысқа жол жоқ.

К достойной цели нет коротких путей.

6. «Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success». (Herman Cain)

Жетістік — бақыттың кілті емес, керісінше бақыт — жетістіктің кілті.

Успех — не ключ к счастью. Это счастье — ключ к успеху.

7. «Fall seven times and stand up eight». (Japanese Proverb)

Жеті рет құласаң, сегіз рет көтеріл.

Упади семь раз, поднимись восемь.

8. «The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential… these are the keys that will unlock the door to personal excellence». (Confucius)

Жеңіске деген ерік-жігер, жетістікке жетуге құлшыныс, өз мүмкіндіктеріңді толығымен ашуға деген ұмтылыс… бұлар — жеке кемелдікке есік ашатын кілттер.

Воля к победе, желание добиться успеха, стремление полностью раскрыть свои возможности… вот те ключи, которые откроют дверь к личному совершенству.

9. «It’s not the years in your life that count. It’s the life in your years». (Abraham Lincoln)

Қанша өмір сүргеніңіз емес, сол өміріңіздің мәнді өтуі маңызды.

Имеет значение не количество прожитых лет, а качество вашей жизни в эти годы.

10. «Either write something worth reading or do something worth writing». (Benjamin Franklin)

Не оқуға тұратын нәрсе жазыңыз, не жазуға тұратын нәрсе істеңіз.

Или напишите то, что стоит прочитать, или сделайте то, о чём стоит написать.

11. «Knowledge is power». (Sir Francis Bacon)

Білім дегеніміз — күш.

Знание — сила.

12. «Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever». (Mahatma Gandhi)

Ертең өлетіндей өмір сүр. Мәңгі өмір сүретіндей оқы.

Живи так, будто умрёшь завтра. Учись так, будто будешь жить вечно.

13. «Nothing is impossible, the word itself says, I’m possible!». (Audrey Hepburn)

Мүмкін емес нәрсе жоқ. Бұл сөздің өз ішінде «мүмкін» деген сөз бар.

Нет ничего невозможного. В самом этом слове заключена возможность!

14. «Always dream and shoot higher than you know you can do. Do not bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself». (William Faulkner)

Өз мүмкіндіктеріңнен асып түсуге тырыс және үнемі арманда. Өзіңе дейінгілер мен замандастырыңнан жақсырақ болуды мақсат етпе. Өз-өзіңнен жақсырақ болуға ұмтыл.

Всегда мечтайте и стремитесь превысить предел ваших возможностей. Не ставьте целью быть лучше, чем ваши современники или предшественники. Стремитесь быть лучше самих себя.

15. «The mind is everything. What you think you become». (Buddha)

Ақыл дегеніміз — барлығы. Нені ойласаңыз, сол боласыз.

Ум — это всё. Что вы думаете, тем вы становитесь.

16. «You only live once, but if you do it right, once is enough». (Mae West)

Бір рет қана өмір сүреміз, бірақ соны мәнді өткізсек те жеткілікті.

Мы живём один раз, но если правильно распорядиться жизнью, то и одного раза достаточно.

17. «The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why». (Mark Twain)

Өміріңдегі екі маңызды күн: сен өмірге келген күн және не үшін туғаныңды түсінген күн.

Два самых важных дня в вашей жизни: день, когда вы родились, и день, когда поняли зачем.

18. There are people who have money and people who are rich». (Coco Chanel)

Ақшасы көп адамдар бар және бай адамдар бар.

Есть люди, у которых есть деньги, и есть богатые люди.

19.«I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions». (Stephen Covey)

Мен — кездейсоқ жағдайлардан пайда болған өнім емеспін. Мен — өзімнің шешімдерімнің жемісімін.

Я не продукт моих обстоятельств. Я продукт моих решений.

20. «When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That’s my religion». (Abraham Lincoln)

Жақсы іс жасасам, жақсы сезімде боламын. Жаман іс жасасам, жаман сезімде боламын. Менің дінім — осы.

Когда я делаю добро, я чувствую себя хорошо. Когда я поступаю плохо, я чувствую себя плохо. Вот моя религия.

Пікір қалдырыңыз

Пікір қалдыру

Сіздің поштаңыз жарияланбайды. Толтыру міндетті *

"Аудармалар" айдарындағы жазбалар

Трендтер

Соңғы пікірлер

Жоғары